Thôi ăn trộm của t bị nó lấy là đúng
AD đã báo trước không chơi chung rồi còn đưa acc cho người khác nó có bảo mày đưa đâu